Εκπαίδευση
Δασκάλων Γιόγκα 300 Ωρών

ΑΣΑΝΑΣ

 1. Ακάρνα Ντανούρα Άσανα
 2. Ανάντα Άσανα
 3. Άντο Μούκα Μπάντα Κόνα Άσανα
 4. Άντο Μούκα Πάντμα Άσανα
 5. Άντο Μούκα Πάντμα Άσανα, Παραλλαγή
 6. Άντο Μούκα Σβάνα Άσανα
 7. Απάνα Άσανα Ή Παβάνα Μουκτα Άσανα
 8. Άρντα Ματσιέντρα Άσανα Ν°1
 9. Άρντα Ματσιέντρα Άσανα Ν°2
 10. Άρντα Μπάντα Πάντμα Παστσιματάνα Άσανα
 11. Άρντα Ναβα Άσανα
 12. Άρντα Ουτκατα Άσανα
 13. Άρντα Πάντμα Απάνα Άσανα
 14. Άρντα Πάντμα Πάστσιματάνα Άσανα
 15. Άρντα Πάντμα Χαλα Άσανα
 16. Άρντα Σέτου Μπάντα Άσανα
 17. Άρντα Τσάντρα Άσανα
 18. Βασίστα Άσανα
 19. Βάτζρα Άσανα
 20. Βάτζρα Άσανα, Παραλλαγές
 21. Βιμάνα Άσανα
 22. Βιπαρίτα Καράνι
 23. Βιπαρίτα Σαλάμπα Άσανα
 24. Βίρα Μπάντρα Άσανα
 25. Γκαρούντα Άσανα
 26. Έκα Πάντα Απάνα Άσανα
 27. Έκα Πάντα Βιπαρίτα Σαλάμπα Άσανα
 28. Έκα Πάντα Ντανούρα Άσανα
 29. Έκα Πάντα Ούρντβα Πραζούτα Πάντα Άσανα
 30. Έκα Πάντα Σαλαμπα Άσανα
 31. Κάρνα Πίντα Άσανα
 32. Μαρίτσια Άσανα Ν°1
 33. Μαρίτσια Άσανα Ν°2
 34. Μαρίτσια Άσανα Ν°3
 35. Μάτσυα Άσανα
 36. Μπαγκιράτα Άσανα
 37. Μπάντα Κονα Άσανα
 38. Μπαραντβάτζα Άσανα
 39. Μπέκα Άσανα
 40. Μπουτζάνγκα Άσανα
 41. Μπουτζανγκα Άσανα, Παραλλαγή
 42. Νάβα Άσανα
 43. Ντανούρα Άσανα
 44. Ντανουρα Άσανα, Παραλλαγή
 45. Νταντα Άσανα
 46. Ντάντα Άσανα, Παραλλαγες
 47. Ουπαβίστα Κόνα Άσανα
 48. Ουπαβίστα Κόνα Άσανα, Πλήρης
 49. Ουρντβα Μούκα Άσανα
 50. Ουρντβα Μούκα Σβάνα Άσανα
 51. Ούρντβα Πραζούτα Πάντα Άσανα
 52. Ούρντβα Πραζούτα Πάντα Άσανα Και Άρντα Σέτου Μπάντα Άσανα
 53. Ούστρα Άσανα
 54. Ουτάνα Άσανα
 55. Ουτάνα Πάντα Άσανα
 56. Ουτιτα Πάντα Ανγκούστα Άσανα
 57. Ουτίτα Πάρσβα Κόνα Άσανα
 58. Ουτιτα Παρσβα Ουτάνα Άσανα
 59. Ουτίτα Τρίκονα Άσανα Ν°1
 60. Ουτίτα Τρίκονα Άσανα Ν°2
 61. Ουτκατα Άσανα
 62. Πάντμα Άσανα
 63. Πάρβατα Άσανα
 64. Πάρβατα Άσανα, Κάμψεις
 65. Παριβριτα Πάστσιματάνα Άσανα
 66. Παριβριτα Πάστσιματάνα Άσανα, Παραλλαγή
 67. Παριγκα Άσανα
 68. Παστσιματάνα Άσανα
 69. Πιντα Άσανα
 70. Πουρβατάνα Άσανα
 71. Πουρβατάνα Άσανα Σε Ουπαβίστα Κόνα Άσανα
 72. Πραζαριτα Πάντα Ουτάνα Άσανα
 73. Ράτζα Καπότα Άσανα
 74. Σαλάμπα Άσανα
 75. Σαμαστίτι
 76. Σαρβάνγκα Άσανα Και Παραλλαγές
 77. Σβάνα Άσανα
 78. Σίμχα Άσανα
 79. Σίρσα Άσανα
 80. Σουπτα Πάντα Ανγκούστα Άσανα
 81. Σούπτα Πάρβατα Άσανα
 82. Σούπτα Παριβρίτα Πάρσβα Έκα Πάντα Ανγκούστα Άσανα
 83. Σούπτα Πάρσβα Έκα Πάντα Ανγκούστα Άσανα
 84. Τάντα Άσανα
 85. Τάντα Άσανα Παριβρίτι
 86. Τζατάρα Παριβρίτι Ν°1
 87. Τζατάρα Παριβρίτι Ν°2
 88. Τσάτους Παντα Πίταμ
 89. Χάλα Άσανα